>>จ้งเพื่อทราบด้วยมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2559
เพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 หรือปริญญาเอก
ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุน
มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจขอรับแบบ
และยื่นสมัครขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด ณ สำนักงาน
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
- ประกาศ / แบบขอรับทุนมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ (คลิกที่นี่)
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่
3 – 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ)
 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี
และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่
3 - 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด ปีการศึกษา 2559 มูลค่าทุนละ
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 83 ทุน เป็นทุนให้เปล่าไม่มี
ีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ
พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 11
กรกฎาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูม พิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ จำนวน 1 ทุน
- ประกาศ / แบบขอรับทุนมูลนิธิ ทวีบุณยเกต (คลิกที่นี่)
>>รายละเอียดกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2559 ดังนี้
1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)
ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2559 จังหวัดละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 3,000.-
บาท (สามพันบาทถ้วน) และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
2. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2559 รวมทั้งสิ้น 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
และต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ  พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 เพื่อให้
คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ
และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ ให้ทราบต่อไป รายละเอียดประกาศฯ
พร้อมแบบขอรับทุนการศึกษา
- ประกาศทุนระดับ ม.ปลาย
-
ประกาศทุนระดับ ป.ตรี
-
แบบขอรับทุนการศึกษา (มค.1)
>>แจ้งเพื่อทราบ สำนักงานคณะกรมการ สกสค.  ขอเชิญท่านรับชม
การบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (คลิกที่นี่)
>>จ้งเพื่อทราบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้ที่ธนาคารออมสินจังหวัดชัยภูมิ
ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
(วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558  ธนาคารออมสินทุกสาขาเปิดรับลงทะเบียนฯ)
>>จ้งเพื่อทราบด้วยมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2558
เพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 หรือปริญญาเอก
ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 4 ทุน
มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจขอรับแบบ
และยื่นสมัครขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด ณ สำนักงาน
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
- ประกาศ / แบบขอรับทุนมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ (คลิกที่นี่)
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่
3 – 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ)
 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี
และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่
3 - 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด ปีการศึกษา 2558 มูลค่าทุนละ
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 77 ทุน เป็นทุนให้เปล่าไม่มี
ีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ
พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 10
กรกฎาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูม พิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ จำนวน 1 ทุน
- ประกาศ / แบบขอรับทุนมูลนิธิ ทวีบุณยเกต (คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2558 ดังนี้
1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)
ใ นปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2558 จังหวัดละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 3,000.-
บาท (สามพันบาทถ้วน)และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
2. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2558 รวมทั้งสิ้น 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
และต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ  พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อให้
้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ
และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ ให้ทราบต่อไป รายละเอียดประกาศฯ
พร้อมแบบขอรับทุนการศึกษา
- ประกาศทุนระดับ ม.ปลาย
-
ประกาศทุนระดับ ป.ตรี
-
แบบขอรับทุนการศึกษา (มค.1)
>>รายละเอียดกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 (คลิกที่นี่)
>>การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.
ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อ
ทำหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เป้าหมายเพื่อ
ให้การบริหารงาน ช.พ.ค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวัน
และเวลาราชการ เท่านั้น
- ประกาศคุณสมบัติฯ
-
ประกาศรับสมัคร
-
ใบสมัคร
>>เชิญร่วมสั่งจอง พระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู
พุทธศักราช 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดสร้างวัตถุมงคลองค์เทพ
พระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่ง
ศรัทธาของผู้ประกอบวิชาชีพครู และจัดตั้งกองทุนเพื่อการช่วยเหลือครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สนใจติดต่อสั่งจองได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด
ชัยภูมิ
- ใบสั่งจอง (ด้านหน้า)
- ใบสั่งจอง (ด้านหลัง)
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 2 - 4 มิ.ย.
2557 เพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2557
ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2557
เพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่กำลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง จำนวน 4 ทุน มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจขอรับแบบและยื่นสมัครขอรับทุนฯ พร้อมเอกสาร
ประกอบจำนวน 2 ชุด ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันจันทร์ที่
30 มิถุนายน 2557
- ประกาศมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ (คลิกที่นี่)
- แบบขอรับทุนฯ (คลิกที่นี่)
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่
3 – 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ)
 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี
และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่
3 - 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด ปีการศึกษา 2557 มูลค่าทุนละ
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 81 ทุน เป็นทุนให้เปล่าไม่มี
ีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ
พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 10
กรกฎาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูม พิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ จำนวน 1 ทุน
- ประกาศมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ (คลิกที่นี่)
- แบบขอรับทุนฯ (คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
กรณีพิเศษอายุเกิน 35 ปี ถึง 60 ปี เนื่องในโอกาสครบ 1 ทศวรรษ สกสค.
จากกำหนดปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ วันที่ 30
ธันวาคม 2556 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 สมาชิก ช.พ.ค.
– ช.พ.ส. ที่ลาออก กลับมาสมัครใหม่ได
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2557 ดังนี้
1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)
ใ นปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2557 จังหวัดละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 3,000.-
บาท (สามพันบาทถ้วน)และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
2. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2557 รวมทั้งสิ้น 7 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
และต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ  พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อให้
้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ
และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ ให้ทราบต่อไป รายละเอียดประกาศฯ
พร้อมแบบขอรับทุนการศึกษา (คลิกที่นี่)
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 23 - 25 ธ.ค.
2556 เพื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ
ณ โรงแรมเดอะกรีเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(คลิกที่นี่)
ประกาศ สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาี้ ที่มีผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 (คลิกที่นี่)
แจ้งเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 21 มิถุนายน 2556  ได้ออกประกาศรับสมัครสมาชิก
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบ 1 ทศวรรษ ของ
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
- 30 ธันวาคม 2556
- ประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรกณีพิเศษ (คลิกที่นี่)
- ประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรกณีพิเศษ (คลิกที่นี่)
- ใบสมัคร ช.พ.ค. (คลิกที่นี่)
- ใบสมัคร ช.พ.ส. (คลิกที่นี่)
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการคัดเลือกครู
ูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รายละเอียดคลิกที่นี่)

>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้
้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดให้ได้รับรางวัล
ผู้ทำคุณประโยชน์์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ประจำปี พ.ศ.2556 โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อและแบบประวัติ
ิพร้อมลงแผ่น CD แบบประเมินและแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/
บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ส่งให้
สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันศุกร์ที่  28  มิถุนายน  2556
- ประกาศหลักเกณฑ์ฯ แบบประวัติพร้อมแบบประเมินฯ (คลิกที่นี่)

>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทาง
การศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2556 ดังนี้
1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)
ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2556 จังหวัดชัยภูมิจำนวน 2  ทุน มูลค่าทุนละ
3,000.-  บาท (สามพันบาทถ้วน)  และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
2. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
ในปีการศึกษา  2555 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 
2556  รวมทั้งสิ้น 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ พร้อมแจ้งหนังสือนำส่่งที่สำนักงาน
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 เพื่อให้คณะกรรมการ
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ และประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับทุนฯ ให้ทราบต่อไป
- ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) (คลิกที่นี่)
- ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (คลิกที่นี่)
- แบบขอรับทุนการศึกษา (แบบ มค.1) (คลิกที่นี่) 

>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556
เพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 56ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญา
โทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
จำนวน 4 ทุน มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้ที่สนใจขอรับแบบและยื่นสมัครขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 
2 ชุด ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
- ประกาศมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ ระดับอุดมศึกษา พร้อมแบบขอรับทุนฯ
(คลิกที่นี่)
2. ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 – 4
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ)
แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดีและมีความ
ประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 - 4 ทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพทุกสังกัด ปีการศึกษา 2556 มูลค่าทุนละ 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ
และไม่ต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ พร้อมแจ้งหนังสือ
นำส่งที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
เพื่อให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้
รับทุนฯ จำนวน 1 ทุน
- ประกาศมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมแบบขอรับทุนฯ
(คลิกที่นี่)
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 6 - 7 ธ.ค.
2555 เนื่องจากได้รับแต่งตั้งตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  2555 เป็นคณะกรรมการ  ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 62  ปีการศึกษา 2555 
>>แจ้งเพื่อทราบสนง.คณะกรรมการ สกสค. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้
บริการตรวจสุขภาพประจำปียังพื้นที่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5 - 22 พฤศจิกายน 2555 กำหนดการ
ตรวจสุขภาพ (คลิกที่นี่ี่)
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2555 (คลิกที่นี่)
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2555 วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่
ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (รายละเอียดคลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา
2555 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 - 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุก
สังกัด ปีการศึกษา 2555 มูลค่าทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน
ทั้งสิ้น 77 ทุน เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่องโดยให้
สถานศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่ สนง. สกสค.
จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้คณะกรรมการ สกสค.
จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกผู ้สมควรได้รับทุนฯ จำนวน 1 ทุน
- ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ (คลิกที่นี่)
- แบบขอรับทุนฯ (คลิกที่นี่)
>>ด้วย สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพป.ชย.1 ถ.สนามบิน
ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ (คลิกที่นี่)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ เพิ่มเติม (คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วย สนง.คณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดให้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาของ สนง.คณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ.2555 โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อและแบบประวัฒิพร้อมลงแผ่น CD แบบประเมิน
และแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ส่งให้ สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันศุกร์ที่
15 มิถุนายน 2555
- ประกาศหลักเกณฑ์ฯ แบบประวัติพร้อมแบบประเมินฯ (คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ สนง.คณะกรรมการ สกสค. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้
บริการตรวจสุขภาพประจำปียังพื้นที่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 1 - 6
กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดการตรวจสุขภาพ (คลิกที่นี่ี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สนง.คณะกรรมการ สกสค.
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มี.ค. 55 (รายละเอียดคลิกที่นี่)
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 9 - 11 ม.ค.
2555 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ
>>ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 (คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วย สนง.คณะกรรมการ สกสค. ให้ สนง. สกสค.จังหวัด
ชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบคำขอกู้ ช.พ.ค.
โดยให้สมาชิกรอแบบคำขอกู้ที่ถูกต้องจากสำนักงานฯ เท่านั้น และเพื่อ
เป็นการเตรียมการบริการสมาชิกให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจัดสวัสดิ
การเงินกู้ ช.พ.ค. หากสมาชิก ช.พ.ค. มีความประสงค์ ขอกู้เงิน ช.พ.ค. ให้ส่ง
แบบแสดงความจำนงและตรวจสอบผุ้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ได้ที่ สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(แบบแสดงความจำนงคลิกที่นี่)
โดย สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะถือตามลำดับที่ท่านแสดงความจำนงไว้
เป็นสำคัญในการจัดลำดับและนัดวันส่งแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบแบบ
คำขอกู้ ส่งให้ธนาคาร หากท่านไม่มาตามวันที่นัด สนง.ฯ จะเลื่อนเป็นลำดับ
สุดท้ายของวันที่แสดงความจำนงในการยื่นแบบคำขอกู้สำหรับวันและเวลา
นัดส่งแบบคำขอกู้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีหนังสือสั่งการให้ดำเนิน
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2554 วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่
ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (รายละเอียดคลิกที่นี่)
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 20 - 25 ส.ค.
2554 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ณ โรงแรมโกลเด้นบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
>>ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 4 - 7 ส.ค. 54
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา
2554 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั่นที่ 3 - 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุก
สังกัด ปีการศึกษา 2554 มูลค่าทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน
ทั้งสิ้น 84 ทุน เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่่ต่อเนื่อง โดยให้สถาน
ศึกษารวบรวมแบบขอรับทุนฯ พร้อมแจ้งหนังสือนำส่งที่ สนง. สกสค.จังหวัด
ชัยภูมิ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2554 เพื่อให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ จำนวน 1 ทุน
- ประกาศมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ (คลิกที่นี่)
- แบบขอรับทุนฯ (คลิกที่นี่)
แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ จะให้ทุนสนับสนุนส่งเสริม
การวิจัยเพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2554 ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสถาบันอุดม-
ศึกษามีมูลค่าทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 7 ทุน
ผู้ที่สนใจขอรับแบบและยื่นสมัครขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด
ณ สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2554
- ประกาศมูลนิธิ ทวีบุณยเกตุ (คลิกที่นี่)
- แบบขอรับทุนฯ (คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ให้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี พ.ศ.2554 โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อและแบบประวัติพร้อมลงแผ่น CD แบบประเมินและ
แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ส่งให้ สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันพุธที่ 15
มิ.ย. 2554
- ประกาศหลักเกณฑ์ฯ แบบประวัติพร้อมแบบประเมินฯ (คลิกที่นี่)
>> แจ้งเพื่อทราบ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดสวัสดิการ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก โดยสามารถกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (คลิกที่นี่)
- ขั้นตอนการขอกู้เงิน (คลิกที่นี่)
- แบบคำขอกู้เงิน (คลิกที่นี่)
- หนังสือสัญญากู้เงิน (คลิกที่นี่)
- หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (คลิกที่นี่)

>>ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีช่วยเหลือครูและบุครลากรฯ ผู้ประสบ
อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคใ้ต้ บัญชีเลขที่ 059-0-16895-9 ประเภท
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

>>แจ้งเพื่อทราบ สนง.คณะกรรมการ สกสค.จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นทุนต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาในโครงการสานฝันให้เป็นจริงทุกสังกัด จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ
50,000 บาทต่อปี สนใจยื่นใบสมัครได้ตั่งแต่บัดนี้จนถึง 31 มี.ค. 2554
- ประกาศ สนง.คณะกรรมการ สกสค. (คลิกที่นี่)
- ใบสมัคร (คลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ สนง.คณะกรรมการ สกสค.ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่
1 พ.ย. 2553 เป็นต้นไป สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ชำระเงินสงเคราะห์
รายศพประจำงวดผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา
รายการละ 5 บาท ทุกรายการ และธนาคารจะตัดบัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
ซึ่งเดิมสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ได้ยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียม
>> ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 11-15 พ.ย. 53
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 สำนักงาน
คณะกรรมการ สกสค. ณ พระอารามหลวงวัดโพธิปฐมาวาส อ.เมืองฯ จ.สงขลา
>> แจ้งเพื่อทราบ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จะสิ้นสุดภายในเดือน
ธันวาคม 2553 (สำหรับวันและเวลาปิดที่ชัดเจนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่งหรือสามารถได้ทาง www.otep-cpm.go.th หรือสอบถาม สนง. สกสค.
จังหวัดชัยภูมิ โทร.044 - 821933)
>> แจ้งเพื่อทราบ ด้วยมูลนิธิทวีบุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาปีการศึกษา
2552 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ขึ้นไป ในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่ทำการศึกษาวิจัย หรือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาทางการศึกษา มูลค่าทุนละ 50,000.-
บาท จำนวน 4 ทุน (รายละเอียดคลิกที่นี่)
>> แจ้งเพื่อทราบ สมาชิกที่กู้สวัสดิการ ช.พ.ค. โครงการ 5 และทำประกัน-
ชีวิต สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีได้
ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ยื่่นกู้ โดยให้แจ้ง วัน/เดือน/ปี ที่ได้สัญญากู้ เพื่อความ
สะดวกในการขอรับใบเสร็จดังกล่าว
>> ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทน
สมาชิก ช.พ.ค. ระหว่างวันที่ 15 - 26 ก.พ. 2553 (รายละเอียดคลิกที่นี่)
>> แจ้งเพื่อทราบ สนง.เลขาธิการคุรุสภา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2553 โดยจัดการเดินทางให้
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาและทัศนศึกษา
ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่
1. สาธารณรัฐฮังการี - สโลวัก - เช็ค - เยอรมัน เดินทางวันที่ 8 - 14 พ.ค.
2553
2. สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางวันที่่ 25 - 29 เม.ย. 2553
3. สาธารณัฐอียิปต์ เดินทางวันที่ 19 - 24 เม.ย. 2553
รายละเอียดข้อมูลดูได้จากเว็บไซต์ www.ksp.or.th
>> แจ้งเพื่อทราบ ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สนง.คณะกรรมการ สกสค. มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 53 (รายละเอียดคลิกที่นี่)
>> แจ้งเพื่อทราบ สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ กำหนดระยะเวลาปิดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ส. โครงการ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
>> แจ้งเพื่อทราบ สนง.คณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับบริษัททิพยประกันภัย
จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สนใจ
ทติดต่อ สนง. สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มี.ค. 2553
>> แจ้งเพื่อทราบ ตามที่ สนง.คณะกรรมการ สกสค.ดำเนินโครงการจัดหา
อาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมการปกครอง สำหรับข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกคุรุสภานั้น โครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว
มีผู้สั่งจองอาวุธปืนแจ้งความประสงค์ยกเลิก และไม่ติดต่อขอรับอาวุธปืน จำนวน
ประมาณ 300 กว่าราย
ผู้ที่สนใจซื้ออาวุธปืนดังกล่าว โดยใช้สิทธิ์ของผู้สั่งจองเดิมพร้อมทั้งชำระเงิน
เต็มจำนวนราคาที่โครงการฯ กำหนด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
02-2280 2906

>> แจ้งเพื่อทราบ สมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. จะต้องแสดงเอกสาร
ฉบับจริง ดังนี้
สมัคร ช.พ.ค.
1. สัญญาจ้าง กรณีเป็นลูกจ้าง พนักงานจ้างทางด้านการศึกษา
2. กรณีที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการก่อนกำหนดต้องแสดง
บัตรคุรุสภาประเภทสามัญ ตลอดชีพ
สมัคร ช.พ.ส.

1. สัญญาจ้าง กรณีเป็นลูกจ้าง พนักงานจ้างทางด้านการศึกษา ของคู่สมรส
ผู้สมัคร
2. บัตรคุรุสภาประเภทตลอดชีพ ของคู่สมรสผู้สมัคร กรณีที่เกษียณอายุราชการ
หรือลาออกจากราชการก่อนกำหนด
3. ใบสำคัญการสมรส หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส


>> ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 25 ธ.ค. 52
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายการบริหารงาน
ณ สนง.คณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ (ประกาศ)
>> แจ้งเพื่อทราบ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสมาชิก
ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (อายุเกิน 35 - 60 ปีบริบูรณ์) ระหว่างวันที่ 1
พ.ย. - 30 ธ.ค. 52 (ในวันและเวลาราชการ)
(ใบสมัคร ช.พ.ค. คลิกที่นี่)
(ใบสมัคร ช.พ.ส. คลิกที่นี่)
>> แจ้งเพื่อทราบ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ หยุดทำการในวันที่ 19 -
23 ตุลาคม 2552 (ประกาศฯ)
>> แจ้งเพื่อทราบ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ธนาคารออมสินโอนเงินกองทุน
รวมสวัสดิการฯ (10,000 บาท) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินของผู้สมทบ
กองทุนรวมสวัสดิการฯแล้ว ครั้งที่ 2 (จำนวน 25 ราย) (รายชื่อคลิกที่นี่)
>>แจ้งเพื่อทราบ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ธนาคารออมสินโอนเงินกองทุน
รวมสวัสดิการฯ (10,000 บาท) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินของผู้สมทบ
กองทุนรวมสวัสดิการฯแล้ว ครั้งที่ 1 (จำนวน 27 ราย) (รายชื่อคลิกที่นี่)
>> แจ้งเพื่อทราบ กำหนดระยะเวลาปิดโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
โครงการ 5 และ โครงการ ช.พ.ค. 5 ระยะที่ 2
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552
>> แจ้งเพื่อทราบ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้พิจารณาแนวทาง
การคืนเงินกองทุนฯ ที่่สะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามลำดับการอนุมัติเงินกู้ของ
ธนาคารออมสิน ดังนี้
1. เงินกองทุนรวมสวัสดิการฯ (10,000.-บาท) จะโอนให้สำนักงาน สกสค.
จังหวัดชัยภูมิตามลำดับการอนุมัติเงินกู้ของธนาคารออมสิน เมื่อสำนักงาน
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ได้รับโอนเงินจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แล้ว
จะคืนเงินกองทุนฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกที่ได้มาทำเรื่องแจ้ง
ความประสงค์ไว้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากส่วนกลาง
2. เงินกองทุนส่งเสริมความมั่นคงฯ (2,000.-บาท) กรณีกู้ ช.พ.ค. โครงการ
3-4 จะคืนให้ในกรณีได้รับเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 โดยโอนพร้อมกับเงิน
กองทุนรวมสวัสดิการฯ
>> แจ้งเพื่อทราบ สมาชิก ช.พ.ค. สามารถยื่นกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 ต่อไปไ้ด้
โดยใช้หลักเกณฑ์เดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่
>> แจ้งเพื่อทราบ สมาชิกผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ช.พ.ค. โครงการ 5 และ
ถูกหักเงินสมทบกองทุนรวมสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ จำนวน 10,000 บาท
ไปแล้วรับแบบขอรับเงินคืนได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมแนบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้) และสำเนาหน้าสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (อย่างละ 1 ฉบับ) (หนังสือขอรับเงินคืนคลิกที่นี่)
>> แจ้งเพื่อทราบ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 สิ้นสุดวันที่
15 สิงหาคม 2552
(ผู้ที่ื่ยื่่่ื่ื่นกู้ให้ตรวจสอบเอกสารแบบคำขอกู้ได้ที่สำนักงาน
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำำเนินการแก้ไขก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2552 เนื่อง
จากมีเอกสารที่ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องจำนวนหลายราย)

>> สนง.คณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมบูชาพระพุทธโสธร รุ่นเจริญสุข เพื่อนำรายได้
1. ถวายมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย สมทบทุนโครงการจัดสร้าง
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ และพระไตรปิฎก
2. มอบให้ สนง.คณะกรรมการ สกสค. นำำไปจักสร้าง สนง. สกสค.จังหวัด
ช่วยเหลือครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน
สนใจเช่าบูชาได้ที่ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่)

แจ้งเพื่อทราบ สมาชิก ช.พ.ส. ที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ส.
ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก ช.พ.ส. (ห้ามมิให้ทำการหย่า) จนกว่าจะ
ชำระหนี้เงินกู้หมด หากหย่าต้องชำระหนี้เงินกู้คืนทั้งหมด
>> สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานคุรุสภาในส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2552 จำนรวน 79 อัตรา
(รายละเอียดคลิกที่นี่)  
>> แจ้งเพื่อทราบ สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการ 4) สิ้นสุดวันจันทร์ที่
18 พ.ค. 2552 (สำหรับกู้ ช.พ.ค. โครงการต่อไป สำนักงาน สกสค.ชัยภูมิ
จะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง หากได้รับหนังสือสั่งการ)
>> สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร-
ทางการศึกษา ณ COLOMBO PLAN STAFF COLLEGT FOR EDUCATION
(CPSC) กรุงมะิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2552 จำนวน 30 คน โดยเปิดรับสมัครวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2552
(รายละเอียดคลิกที่นี่)  
>> ประชาสัมพันธ์ออกบริการสมาชิกนอกเขตพื้นที่บริการ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์-
ครอบครัว ช.พ.ค.วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการสมาชิก
นอกสถานที่ใน ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 2552 - 10 เม.ย. 2552
รายละเอียด (คลิกที่นี่)
>> แจ้งเพื่อทราบ ด้วย เจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดชัยภูมิ ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่หลักสูตร "การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร สกสค."
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 19 มีนาคม 2552
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2552
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.นครนายก
จึงขออภัยในความไม่สะดวก
>> แจ้งเพื่อทราบ ขอเปลี่ยนสถานที่ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2552 ย้ายจาก
สพท.ชย. 1 เป็นโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ (จำนวน 13 โรงเรียน) นอกจากนั้นคงเดิม
>> กำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2552 (รายละเอียด)
>> สนง.คณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาฯ
ที่สนใจ สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2552 มูลค่าทุนละไม่เกิน 100,000 บาท สามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สนง.คณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ
(รายละเอียดประกาศ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2552)
>> สวัสดีปีใหม่ 2552 (ส.ค.ส.)
>> ประกาศ สนง.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ จะหยุดทำการในวันที่ 26 ธ.ค. 51
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายการบริหารงาน
ณ สนง.คณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ
>>สิทธิประโยชน์ที่ต้องรักษาของสมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส.
- สมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน จะต้องแจ้ง
สกสค.จังหวัด เพื่อดำเนินการย้ายสถานที่หักเก็บเงิน
- สมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ต้องส่งเงินสงเคราะห์รายศพทุกเดือนหากขาด
ส่งเงินเกิน 3 เดือน จะขาดการเ็้ป็นสมาชิก
- สมาชิก ช.พ.ส. เมื่อหย่ากับคู่สมรสให้แจ้ง สกสค.จังหวัดเพื่อลาออก หรือ
ขอดำรงสมาชิกภาพภายในระยะเวลา 60 วัน (สมาชิก ช.พ.ส. สิ้นสุดเมื่อหย่า
หากท่านหย่าแล้วยังให้หน่วยหักเงิน ณ ที่จ่าย หักเงินสงเคราะห์ฯ อยู่ แต่มิได้
แจ้งขอดำรงสมาชิก ช.พ.ส. ถือว่าท่านขาดสิทธิ์ตั้งแต่วันหย่าที่นำส่งเงิน
สงเคราะห์ฯ ถือว่าไม่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบ)
>> ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
การปฏิบัติตนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 (คลิกที่นี่)
>> องค์การค้าของ สกสค. ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจสั่งจองหนังสือ
วันเด็กแห่งชาติปี 2552 เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกและเผยแพร่คำขวัญประจำปี
ในราคาเล่มละ 15 บาท สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2514
-4007 หรือ 0-2514-4010 ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 51 เพื่อองค์การค้าจะได้
ทราบจำนวนสั่งพิมพ์และจัดส่งหนังสือให้
- ใบสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2552
>> สนง.คณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สนใจ Software สื่อการศึกษาเพื่อฝึกทักษะการฟัง การแปลและการพูดภาษา
อังกฤษ ราคาจำหน่าย Super Dict แผ่นละ 444 บาท โดยสำนักงานฯ มอบ
ส่วนให้ผู้ซื้อร้อยละ 10 เหลือราคาจำหน่ายแผ่นละ 399 บาท สามารถสั่งซื้อ Super Dict ได้ที่ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551
เป็นต้นไป (มีจำนวนจำกัดเพียง 100 แ่ผ่นเท่านั้น)

>> สนง.คณะกรรมการ สกสค. รับสมัครและรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สกสค. กำหนดรับสมัครและรับการเสนอชื่อ
ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 8 เม.ย. 51 ส่งใบสมัครโดยตรงได้ที่ สำนักงาน
คณะกรรมการสกสค. ขอรับใบสมัครและใบเสนอชื่อได้ที่หน่วยงาน ต้นสังกัด
หรือ สกสค.จังหวัดชัยภูุมิ

>> ประกาศรายชื่อผูุ้้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาจังหวัดชัยภูุูมิ (คลิกที่นี่ิ)

>> องค์การค้าของ สกสค. ขอเชิญชวนศิษย์เก่าซื้อหนังสือบริจาคให้โรงเรียน
เก่าบ้านเกิด โดยผู้บริจาคสามารถสั่งซื้อหนังสือ ที่องค์การค้าของ สกสค.
และไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และองค์การค้าฯ จะจัดพิมพ์ชื่อผู้บริจาคบน
สติกเกอร์ติดที่หนังสือทุกเล่ม รวมทั้งบริการส่งหนังสือดังกล่าวให้โรงเรียนที่
ี่รับบริจาคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิใน
พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส-
ราชนครินทร์
>> องค์การค้าของ สกสค. ขอเชิญชวนสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ
สามารถซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่องค์การค้าฯ ผลิตออกจำหน่าย
ได้โดยตรงโดยไม่ต้องสอบราคาหรือประกวดราคา สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
ี่องค์การค้าของ สกสค. โทร.02-5383033 ต่อ 478 - 536

>> เปิดกู้ ช.พ.ค. โครงการ 4 และ ช.พ.ส. โครงการ 1 เริ่ม 18 ก.พ. 51
เป็นต้นไป สำหรับแบบคำขอกู้ฯ ขอได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัด
ชัยภูมิ และแบบระบุสิทธิ ช.พ.ค. แบบ 1/1 และ 1/2 (แบบฟอรม์เอกสาร)
สามารถดาวโหลด์ได้จากเว็บไซต์
- หนังสือแจ้งหน่วยงาน สถานศึกษา ฯ
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการ 4)
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ส. (โครงการ 1)
- ผังขั้นตอนการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการ 4)   
- ผังขั้นตอนการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ส. (โครงการ 1)
- ตัวอย่างแบบคำขอกู้ ช.พ.ค. (โครงการ 4)
- ตัวอย่างแบบคำขอกู้ ช.พ.ส. (โครงการ 1) กรณีสมาชิก ช.พ.ส. มีรายได้
- ตัวอย่างแบบคำขอกู้ ช.พ.ส. (โครงการ 1) กรณีสมาชิก ช.พ.ส.
ไม่มีรายได้
  

>> สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ต้องส่งเงินสงเคราะห์รายศพทุกเดือน หากขาดส่ง
เกิน 3 เดือน จะขาดจากการเป็นสมาชิก
>> สมาชิก ช.พ.ส. เมื่อหย่ากับคู่สมรส ให้แจ้ง สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อลาออก (เพราะขาดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่หย่ากับคู่สมรส) หรือหากประสงค์จะเป็น
สมาชิกต่อ ต้องทำเรื่องขอดำรงสมาชิกภาำพ ช.พ.ส. ภายในระยะเวลา 60 วัน
>> สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนิน "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2551" โดยจัดการเดินทาง
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาและ
ทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้
    1. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    เดินทางวันที่ 1 - 5 เม.ย. 51
        (เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - หังโจว)  
    2. ประเทศญี่ปุ่น                              เดินทางวันที่ 19 - 24 เม.ย. 51
    3. ประเทศออสเตรีย - เยอรมัน          เดินทางวันที่ 24 - 30 เม.ย. 51
    4. ประเทศนิวซีแลนด์ (เกาะใต้)         เดินทางวันที่ 2 - 8 พ.ค. 51
    สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ โทร.
02-2806366 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.ksp.or.th     
>> กำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2551 (รายละเอียด)
>> แจ้งเพื่อทราบ สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 3 สิ้นสุดวันจันทร์ที่ 14
ม.ค. 2551 (สำหรับกู้ ช.พ.ค. โครงการต่อไป สำนักงาน สกสค.ชัยภูมิ จะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง หากได้รับหนังสือสั่งการ)
>> สมาชิก ที่สั่งจองหนังสือบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ให้ติดต่อขอรับหนังสือฯ
ได้ที่ สกสค.ชัยภูมิ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
>> องค์การค้าของ สกสค. ขอเชิญชวนท่านเลือกใช้แบบเรียนและแบบพิมพ์
ของ สพฐ. และ สสวท. สำหรับปีการศึกษา 2551 สนใจสั่งจองได้ที่ สกสค.
ชัยภูมิ ภายในวันที่ 26 พ.ค. 51 (ใบสั่งซื้อคลิกที่นี่)
>> สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับบริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทโทเทิล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน) หรือ DTAC พร้อมด้วยศิลปินวงคาราบาว จัดกิจกรรมดาวน์โหลด
เพลง "ตอบหนูที" ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 31 ธันวาคม 2550 เพื่อ
ช่วยครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา
โดยนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุน"มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย" โดยการดาวน์โหลดเพลง "ตอบหนูที"
ของวงคาราบาว ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
    วิธีดาวน์โหลด :  โมโนโฟนิค             กด *190*1# กด โทรออก
                              โพลีโพนิค              กด *190*2# กด โทรออก 
                               ทรูโทน (เสียงจริง)   กด *190*3# กด โทรออก
                                        
                      ราคา 20 บาท ทุกดาวน์โหลด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
>> สกสค.ชัยภูมิ ร่วมกับสพท.ชย. 1-3 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
จัดโครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้บริหารและครูฯ
จุดที่ 1. วันที่ 26 ธ.ค. 50 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร
อ.จัตุรัส
จุดที่ 2. วันที่ 17 ม.ค. 51 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ร.ร.ภูเขียว อ.ภูเขียว
จุดที่ 3. วันที่ 17 ม.ค. 51 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ม.ราชภัฎชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ
โดยมีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺฺโต เป็นวิทยากรในการอบรม
>> สกสค.แจ้งให้สมาชิก ชพค. ชพส. ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว และชำระด้วยตนเองมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นแบบแจ้งความ จำนงให้หักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ ใน จ.ชัยภูมิ (เอกสารคลิกที่นี่) โทรศัพท์ติดต่อ 044-821933
>> ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ชพค. ชพส. หากย้าย ให้แจ้ง สกสค.ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้่าที่ (044-821933)
>>สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 3 ตั้งแต่เลขที่ 1 - 662169 อายุการเป็น
สมาชิก 10 ปีขึ้นไป หลักเกณฑ์ยังคงเดิม
- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม (คลิกทีนี่)
- แบบฟอร์มคำขอกู้ (คลิกที่นี่)
>> รับสั่งจองหนังสือ และ CDบทเพลงพระราชนิพนธ์ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม
2550 หนังสือฯ ชุดละ 99 บาท CD แผ่นละ 199 บาท สามารถสั่งจองได้ที่ สกสค.ชัยภูมิ
>> การสมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ (รายละเอีียด)
- ใบสมัคร ชพค. (แบบฟอร์ม)
- ใบสมัคร ชพส. (แบบฟอร์ม)
>> รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มงบประมาณ  ( file.doc )
>> แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ( 26326 )
>> คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา :
>> การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการออกใบอนุญาต ฯ  ( 43135 )
>> แบบสรุปข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ( 14916 )
>> บัญชีหนังสือรับรองสิทธิ  ( 14215 )
>> แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ( 12390 )